ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αγορά προσοδοφόρου ακινήτου στο Κέντρο της Αθήνας

Αθήνα, 23/04/2021

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αγορά προσοδοφόρου ακινήτου στο Κέντρο της Αθήνας επ’ ονόματι του Φιλανθρωπικoύ  Ιδρύματος Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικoύ  Ιδρύματος Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου, έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/10.09.2013), όπως ισχύει

2) Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικoύ  Ιδρύματος Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου (Συνεδρίαση 22/04/2021),

Προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αγορά μισθωμένου ακινήτου, πλήρως διαμορφωμένου προς εκμετάλλευση, στο Κέντρο της Αθήνας επ’ ονόματι του Φιλανθρωπικoύ  Ιδρύματος Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου

Α) Αντικείμενο της παρούσης είναι η προσφορά, προς πώληση, μισθωμένου ακινήτου, έτοιμου προς χρήση. Οι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πώληση με έγγραφες προσφορές. Το Φιλανθρωπικό  Ίδρυμα Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου δεν δεσμεύεται για την αγορά ακινήτου από αυτά που θα υποβληθούν.

Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 1. ΘΕΣΗ: Να βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας (Σύνταγμα, Κολωνάκι και πέριξ των περιοχών αυτών).
 2. Να είναι μισθωμένο.
 3. ΤΙΜΗ: Η τιμή αγοράς να μην ξεπερνά τα 2 εκ. ευρώ.
 4. Η μέση ετήσια απόδοση να είναι τουλάχιστον 3,5%.
 5. Να βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία συγκριτικά με άλλα ακίνητα ή να διαθέτει άλλα προνομιακά χαρακτηριστικά.
 6. Να μην χρειάζεται ανακαίνιση.
 7. Το ζητούμενο ακίνητο να έχει κατασκευασθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια. Να είναι νόμιμοι οι χώροι της κύριας χρήσης καθώς και οι βοηθητικοί, ή να έχει ξεκινήσει η διαδικασία τακτοποίησής τους.
 8. Το ακίνητο θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον υφιστάμενο κτηριοδομικό κανονισμό ή και παλαιότερο, με την προϋπόθεση ότι:

α) η φέρουσα ικανότητα του ακινήτου καλύπτει τις απαιτήσεις των κανονισμών κατασκευής του,

β) το ακίνητο να μπορεί να προσαρμοστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις των κανονισμών,

γ) το ακίνητο να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Φιλανθρωπικoύ  Ιδρύματος Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου.

Β) Η προσφορά του προς πώληση ακινήτου υποβάλλεται από το συμμετέχοντα ή από κοινού με τους συνιδιοκτήτες, που πρέπει να έχουν 100% την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ή να συνυποβάλλεται από τους έχοντες την ψιλή κυριότητα και την επικαρπία. Το ακίνητο κατά την υπογραφή συμβολαίων και την παράδοση θα πρέπει να είναι ελεύθερο ή απαλλαγμένο παντός πραγματικού ελαττώματος, βάρους, χρέους, κληρονομικού ή άλλου δικαιώματος, διεκδίκησης, αμφισβήτησης, υποθήκης και προσημείωσης υποθήκης.

Γ) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν:

 1. Προσφορά στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για την πώληση ακινήτου, τη νοµική σχέση τους µε το ακίνητο, καθώς και τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμα, αρ. ταυτότητας, διεύθυνση, τηλ. κλπ) και τις διευθύνσεις των ακινήτων, ώστε να μπορεί να γίνει κατ’ αρχήν επιτόπιος έλεγχος.
 2. Οικονομική Προσφορά. Η οικονομική προσφορά θα υπογράφεται από τον κύριο ή τους συγκύριους και θα αναφέρει αριθμητικώς και ολογράφως α) τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα που είναι κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή και β) τη συνολική προσφερόμενη αξία του ακινήτου. Το τίµηµα θα περιλαµβάνει την προσφερόµενη αξία του ακινήτου, στη μορφή που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος. ∆εν αποτελούν τµήµα της οικονομικής προσφοράς και δεν περιλαµβάνονται στην προσφερόμενη τιµή οι δαπάνες της αµοιβής του συμβολαιογράφου που θα επιλέξει το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου να συντάξει το συμβόλαιο μεταβίβασης και του δικηγόρου που θα επιλέξει το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου να παραστεί για λογαριασµό του, ούτε οι οποιοιδήποτε φόροι, τέλη και δαπάνες που αφορούν, στη μεταβίβαση του ακινήτου, στην εκτίµηση αυτού, στην κατάρτιση του πωλητήριου συμβολαίου, καθώς και κάθε άλλο ειδικό τέλος ή επιβάρυνση που επιβάλλει ο νόµος.
 3. Δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του κτηρίου (τίτλοι ιδιοκτησίας, οικοδομική άδεια, τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, αρχιτεκτονικά σχέδια της αδείας, ενδεικτικές φωτογραφίες του προσφερόμενου ακινήτου που θα εμφανίζουν και τη χωροθέτησή του στο ευρύτερο περιβάλλον, τεχνική περιγραφή με πλήρη παρουσίαση του μεγέθους και των επιφανειών του ακινήτου, των χρήσεών του για κάθε επιφάνεια, την ύπαρξη και τον αριθμό θέσεων στάθμευσης, των χαρακτηριστικών του, των προδιαγραφών των υλικών του και άλλων στοιχείων του).

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών/Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά 1,2 & 3 δύναται να αποστέλλονται σε φάκελο ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή με ταχυμεταφορά (courier) ή να υποβάλλονται στο Φιλανθρωπικό  Ίδρυμα Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου, στη διεύθυνση του Ιδρύματος, οδός Χαριλάου Τρικούπη 18 (7ος όροφος), 10679 Αθήνα, τηλ. 210 32 43 445, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την ένδειξη:«Προσφορά για την αγορά ακινήτου στο Κέντρο της Αθήνας, Φιλανθρωπικό  Ίδρυμα Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου,οδός Χαριλάου Τρικούπη 18 (7ος όροφος), 10679 Αθήνα, τηλ. 210 32 43 445» έως και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.gspp.gr). Το Φιλανθρωπικό  Ίδρυμα Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου διατηρεί το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, καθώς επίσης και της ακύρωσης της πρόσκλησης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΞΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ψήφισμα εις μνήμην Παναγιώτη Β. Λαμπρόπουλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου που συνήλθε σήμερα εκτάκτως, μετά την αναγγελία του θανάτου του Παναγιώτη Β. Λαμπρόπουλου, πρώην μέλους του Δ.Σ. του Ιδρύματος, αποφάσισε:

 • Να εκφράσει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκπλιπόντος.
 • Να διαθέσει εις μνήμην του το χρηματικό ποσό των 5.000€ υπέρ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Εθελοντές του Κόσμου».
 • Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Τύπο.

Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2021

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος

Η Πρόεδρος

Ξένη Λαμπροπούλου

Τάκης Λαμπρόπουλος : Πέθανε ο θρύλος της δισκογραφίας

O «άρχων της Columbia» Τάκης Λαμπρόπουλος, ο άνθρωπος που άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική δισκογραφία, άφησε την τελευταία του πνοή, χθες Πέμπτη (28/1).

Ο Τάκης Λαμπρόπουλος γεννήθηκε το 1930 και ανέλαβε τα ηνία της δισκογραφικής εταιρίας το 1958 σε ηλικία 28 χρονών.

Ο ίδιος, μέλος της επιχειρηματικής οικογένειας των Αδελφών Λαμπρόπουλων, έκανε πολύ σύντομα μια σειρά από τολμηρά καλλιτεχνικά, αλλά και επιχειρηματικά βήματα, που άλλαξαν την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Ο Τάκης Λαμπρόπουλος προσκάλεσε στην εταιρία του σπουδαίους Έλληνες ποιητές (Ρίτσο, Ελύτη, Σεφέρη, Γκάτσο, Αναγνωστάκη), νέους μουσικούς, όπως τους Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Χατζιδάκι, Σταύρο Ξαρχάκο.

Διόρισε τον Μανώλη Χιώτη συντονιστή και διευθυντή των ηχογραφήσεων και ανακαλύπτει νέες φωνές όπως της Μοσχολιού, του Αγγελόπουλο, του Διονυσίου, της Λύδια, της Φαραντούρη, της Γαλάνη, του Νίκου Ξυλούρη.

Ο ίδιος έφερε διάσημους ηθοποιούς στη δισκογραφία, μεταξύ των οποίων η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Έλλη Λαμπέτη, ο Δημήτρης Χορν και η Μελίνα Μερκούρη.

Ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε την αισθητική στα εξώφυλλων δίσκων, καθιερώνοντας το εικαστικό εξώφυλλο, με έργα μεγάλων ζωγράφων όπως  Τσαρούχης, Μόραλης, Εγγονόπουλος, Μποστ και Αργυράκης.

Καθιέρωσε τα ημίωρα των δισκογραφικών εταιρειών στο ραδιόφωνο και επέβαλε ως σήμα της Columbia την εισαγωγή της «Συννεφιασμένης Κυριακής» του Βασίλη Τσιτσάνη, ενώ επέβαλε τη σειρά «πρώτη εκτέλεση» σε όλους τους συνθέτες, διαφυλάσσοντας το κύρος των πρώτων εκτελέσεων και επανέφερε στο προσκήνιο το ρεμπέτικο τραγούδι, με τους Μπιθικώτση, Π. Πάνου, Γαβαλά, Λύδια.

Ο Τάκης Λαμπρόπουλος, στήριξε επίσης τους δημιουργούς που τον εμπιστεύθηκαν, απέναντι στον συντηρητισμό της τότε Ραδιοφωνίας, αλλά και στη λογοκρισία των συνταγματαρχών, ενώ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανανέωση του λαϊκού τραγουδιού και την άνθιση του έντεχνου κατά τις δεκαετίες του ’60 και του ’70.

Η πρώτη εξειδικευμένη μονάδα για παιδιά με υποψία κακοποίησης στο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Ξεκίνησε τη λειτουργία της η νέα Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών «Σόφη Βαρβιτσιώτη» στη Β’ Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Η νέα μονάδα αποτελεί τον πρώτο εξειδικευμένο νοσοκομειακό χώρο για την εξέταση και διεπιστημονική αντιμετώπιση παιδιών με υποψία κακοποίησης / παραμέλησης.

Στον κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα μέλη της νέας Μονάδας μπορούν: Read more

Πόρτα ανοιχτή – Θεραπευτική Κολύμβηση

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ξεκίνησε το 1990 ένα από τα πρώτα προγράμματα θεραπευτικής κολύμβησης στον ελληνικό χώρο.

Με την εγκατάστασή μας στο Κέντρο Πόρτα Ανοιχτή και μετά από συστηματική προετοιμασία και εκπαίδευση τριών εκπαιδευτών στη μέθοδο Halliwick, και ενός βοηθού στην ναυαγοσωστική, αρχίσαμε και πάλι, το 2008, να προσφέρουμε στα άτομα με εγκεφαλική παράλυση το πρόγραμμα αυτό στην κλειστή πισίνα του Κέντρου μας.  Read more

Στου Λαμπρόπουλου! Η ιστορία 100 χρόνων μέσα σε ένα άλμπουμ

Read more