ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Εις μνήμη της Χαρίκλειας Λαμπροπούλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο της Χαρίκλειας Λαμπροπούλου, μητέρας της Προέδρου Ξένιας Λαμπροπούλου, του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Δημητρίου και Μπλανς Λαμπροπούλου.

Το ΔΣ του Ιδρύματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΛΑΝΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ μετά από έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε να διαθέσει υπέρ της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α το ποσό των 6.000 ευρώ στην μνήμη της εκλιπούσης.

Η δωρεά αυτή αποτελεί δείγμα γενναιοδωρίας και ενσυναίσθησης προς το έργο του συλλόγου μας και της προσφοράς προς τους ασθενείς που πάσχουν από κάποιο ρευματικό νόσημα και παλεύουν να ανταπεξέλθουν με αξιοπρέπεια στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Το Φιλανθρωπικό ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΛΑΝΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, που αρχισε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο 1978, ίσως να μην είναι τόσο γνωστό στο ευρύ κοινό για τις μεγάλες πράξεις του.Το Ιδρυμα εχει δαπανήσει για φιλανθρωπικούς σκοπούς ποσό μεγαλύτερο από 4,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ και έχει παράσχει βοήθεια σε πάνω από 3.500 οικογένειες και 100 φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Το ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΛΑΝΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ προσφέρει  όλα τα χρόνια σε ουσιαστικά και αθόρυβα έργα αγάπης και αλληλεγγύης.

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος Ξένια Λαμπροπούλου, με το πάθος που της δίνει η θέληση για προσφορά, συνεχίζει επάξια την παράδοση των ικανών προγόνων της.

Αιώνια η μνήμη της μητέρας της!

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αγορά προσοδοφόρου ακινήτου στο Κέντρο της Αθήνας

Αθήνα, 23/04/2021

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αγορά προσοδοφόρου ακινήτου στο Κέντρο της Αθήνας επ’ ονόματι του Φιλανθρωπικoύ  Ιδρύματος Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικoύ  Ιδρύματος Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου, έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/10.09.2013), όπως ισχύει

2) Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικoύ  Ιδρύματος Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου (Συνεδρίαση 22/04/2021),

Προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αγορά μισθωμένου ακινήτου, πλήρως διαμορφωμένου προς εκμετάλλευση, στο Κέντρο της Αθήνας επ’ ονόματι του Φιλανθρωπικoύ  Ιδρύματος Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου

Α) Αντικείμενο της παρούσης είναι η προσφορά, προς πώληση, μισθωμένου ακινήτου, έτοιμου προς χρήση. Οι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πώληση με έγγραφες προσφορές. Το Φιλανθρωπικό  Ίδρυμα Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου δεν δεσμεύεται για την αγορά ακινήτου από αυτά που θα υποβληθούν.

Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 1. ΘΕΣΗ: Να βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας (Σύνταγμα, Κολωνάκι και πέριξ των περιοχών αυτών).
 2. Να είναι μισθωμένο.
 3. ΤΙΜΗ: Η τιμή αγοράς να μην ξεπερνά τα 2 εκ. ευρώ.
 4. Η μέση ετήσια απόδοση να είναι τουλάχιστον 3,5%.
 5. Να βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία συγκριτικά με άλλα ακίνητα ή να διαθέτει άλλα προνομιακά χαρακτηριστικά.
 6. Να μην χρειάζεται ανακαίνιση.
 7. Το ζητούμενο ακίνητο να έχει κατασκευασθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια. Να είναι νόμιμοι οι χώροι της κύριας χρήσης καθώς και οι βοηθητικοί, ή να έχει ξεκινήσει η διαδικασία τακτοποίησής τους.
 8. Το ακίνητο θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον υφιστάμενο κτηριοδομικό κανονισμό ή και παλαιότερο, με την προϋπόθεση ότι:

α) η φέρουσα ικανότητα του ακινήτου καλύπτει τις απαιτήσεις των κανονισμών κατασκευής του,

β) το ακίνητο να μπορεί να προσαρμοστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις των κανονισμών,

γ) το ακίνητο να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Φιλανθρωπικoύ  Ιδρύματος Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου.

Β) Η προσφορά του προς πώληση ακινήτου υποβάλλεται από το συμμετέχοντα ή από κοινού με τους συνιδιοκτήτες, που πρέπει να έχουν 100% την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ή να συνυποβάλλεται από τους έχοντες την ψιλή κυριότητα και την επικαρπία. Το ακίνητο κατά την υπογραφή συμβολαίων και την παράδοση θα πρέπει να είναι ελεύθερο ή απαλλαγμένο παντός πραγματικού ελαττώματος, βάρους, χρέους, κληρονομικού ή άλλου δικαιώματος, διεκδίκησης, αμφισβήτησης, υποθήκης και προσημείωσης υποθήκης.

Γ) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν:

 1. Προσφορά στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για την πώληση ακινήτου, τη νοµική σχέση τους µε το ακίνητο, καθώς και τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμα, αρ. ταυτότητας, διεύθυνση, τηλ. κλπ) και τις διευθύνσεις των ακινήτων, ώστε να μπορεί να γίνει κατ’ αρχήν επιτόπιος έλεγχος.
 2. Οικονομική Προσφορά. Η οικονομική προσφορά θα υπογράφεται από τον κύριο ή τους συγκύριους και θα αναφέρει αριθμητικώς και ολογράφως α) τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα που είναι κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή και β) τη συνολική προσφερόμενη αξία του ακινήτου. Το τίµηµα θα περιλαµβάνει την προσφερόµενη αξία του ακινήτου, στη μορφή που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος. ∆εν αποτελούν τµήµα της οικονομικής προσφοράς και δεν περιλαµβάνονται στην προσφερόμενη τιµή οι δαπάνες της αµοιβής του συμβολαιογράφου που θα επιλέξει το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου να συντάξει το συμβόλαιο μεταβίβασης και του δικηγόρου που θα επιλέξει το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου να παραστεί για λογαριασµό του, ούτε οι οποιοιδήποτε φόροι, τέλη και δαπάνες που αφορούν, στη μεταβίβαση του ακινήτου, στην εκτίµηση αυτού, στην κατάρτιση του πωλητήριου συμβολαίου, καθώς και κάθε άλλο ειδικό τέλος ή επιβάρυνση που επιβάλλει ο νόµος.
 3. Δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του κτηρίου (τίτλοι ιδιοκτησίας, οικοδομική άδεια, τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, αρχιτεκτονικά σχέδια της αδείας, ενδεικτικές φωτογραφίες του προσφερόμενου ακινήτου που θα εμφανίζουν και τη χωροθέτησή του στο ευρύτερο περιβάλλον, τεχνική περιγραφή με πλήρη παρουσίαση του μεγέθους και των επιφανειών του ακινήτου, των χρήσεών του για κάθε επιφάνεια, την ύπαρξη και τον αριθμό θέσεων στάθμευσης, των χαρακτηριστικών του, των προδιαγραφών των υλικών του και άλλων στοιχείων του).

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών/Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά 1,2 & 3 δύναται να αποστέλλονται σε φάκελο ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή με ταχυμεταφορά (courier) ή να υποβάλλονται στο Φιλανθρωπικό  Ίδρυμα Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου, στη διεύθυνση του Ιδρύματος, οδός Χαριλάου Τρικούπη 18 (7ος όροφος), 10679 Αθήνα, τηλ. 210 32 43 445, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την ένδειξη:«Προσφορά για την αγορά ακινήτου στο Κέντρο της Αθήνας, Φιλανθρωπικό  Ίδρυμα Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου,οδός Χαριλάου Τρικούπη 18 (7ος όροφος), 10679 Αθήνα, τηλ. 210 32 43 445» έως και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.gspp.gr). Το Φιλανθρωπικό  Ίδρυμα Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου διατηρεί το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, καθώς επίσης και της ακύρωσης της πρόσκλησης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΞΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ψήφισμα εις μνήμην Παναγιώτη Β. Λαμπρόπουλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου που συνήλθε σήμερα εκτάκτως, μετά την αναγγελία του θανάτου του Παναγιώτη Β. Λαμπρόπουλου, πρώην μέλους του Δ.Σ. του Ιδρύματος, αποφάσισε:

 • Να εκφράσει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκπλιπόντος.
 • Να διαθέσει εις μνήμην του το χρηματικό ποσό των 5.000€ υπέρ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Εθελοντές του Κόσμου».
 • Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Τύπο.

Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2021

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος

Η Πρόεδρος

Ξένη Λαμπροπούλου

Ίδρυμα Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπρόπουλου: Ένα «Βαρύ» όνομα με «Βαριά»αλλά αθόρυβα έργα φιλανθρωπίας

Το Φιλανθρωπικό ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΛΑΝΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ,που αρχισε να λειτουργει τον Φεβρουάριο 1978, δεν ειναι τοσο ΓΝΩΣΤΟ για το ΜΕΓΑΛΟ ΟΝΟΜΑ του, θα έπρεπε ομως να ειναι γνωστο για τις ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ του ! Το Ιδρυμα εχει ΔΑΠΑΝΗΣΕΙ για φιλανθρωπικούς σκοπούς ποσό μεγαλύτερο από 4,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ και έχει παράσχει βοήθεια σε πάνω από 3.500 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ και 100 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Read more

Αφοί Λαμπρόπουλοι, 1901 – 1999 «διαλέγουν πρίν ᾀπό σᾶς – γιά σᾶς»

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016, στο Ζάππειο Μέγαρο η παρουσίαση του λευκώματος του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Δημητρίου και Μπλανς Λαμπρoπούλου με τίτλο: Αφοί Λαμπρόπουλοι, 1901 – 1999 «διαλέγουν πρίν ᾀπό σᾶς – γιά σᾶς» Read more

Αφοί Λαμπρόπουλοι: Η ιστορία 100 χρόνων της οικογένειας που διάλεγε πριν από εμάς για εμάς

Μπορεί το σήμα Αφοί Λαμπρόπουλοι να μην υπάρχει πια, μένει όμως ζωντανό τόσο στις μνήμες μας που ήρθε να τις φρεσκάρει ένα νέο λεύκωμα (φωτογραφίες)

Μπορεί οι περισσότεροι, οι άνω των 40 τουλάχιστον, να έχουμε συνδυάσει την Αφοί Λαμπρόπουλοι ως το αντίπαλον δέος του Μινιόν ή στην καλύτερη ως μέρος της συνδυαστικής χριστουγεννιάτικης βόλτας στο κέντρο της Αθήνας όπου θα φεύγαμε με το δώρο του Αϊ Βασίλη όμως η Αφοι Λαμπρόπουλοι έχουν για τους περισσότερους μία άγνωστη πολύ πιο μεγάλη ιστορία και ένα τεράστιο αποτύπωμα στην οικονομία του τόπου. Ένα αποτύπωμα που φτάνει τα 100 χρόνια και ανοίγεται πέρα από τα πολυκαταστήματα στην παραγωγή ( όπως της Κολυνός κάνοντας την στην συνείδηση αρκετών ελληνική), στην μουσική βιομηχανία καθώς ήταν οι δημιουργοί της Columbia ακόμη και τον αθλητισμό. Όλα αυτά συγκεντρώθηκαν και έγινα το λεύκωμα «Αφοί Λαμπρόπουλοι 1901 – 1999» από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Δημητρίου και Μπλανς Λαμπροπούλου. Read more